Πολιτική απορρήτου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δ. Παιανίας» (εφεξής: Ν.Π.Δ.Δ), το οποίο εδρεύει στην δ/νση: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 7Β, Τ.Κ. 190 02, Παιανία (τηλ.: 2106642712, ηλεκτρονική δ/νση: , npddpaid.kapi@peania.gov.gr), σας ενημερώνει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την εγγραφή των παιδιών στους σταθμούς. Το Ν.Π.Δ.Δ., υπό την ιδιότητά του, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, προβαίνει στην ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (ιδίως Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679- ΓΚΠΔ και Ν.4624/2019).

Κατά την εγγραφή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα που περιέχονται στα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, ηλεκτρονική δ/νση, ΑΦΜ, τηλεφωνικός αριθμός κλπ) και δεδομένα ειδικών κατηγοριών (όπως πιστοποιητικά από τα κατά τόπους ΚΕΠΑ). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν τα παιδιά που πρόκειται να εγγραφούν στους σταθμούς, τους γονείς/κηδεμόνες τους και μέλη των οικογενειών τους (στην περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας, ως κριτήριο για την μοριοδότησή τους). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα πλαίσια έννομης υποχρέωσης (αρ. 6, §1, στοιχ. γ΄), κατά το αρ. 3 της υπ’ αριθμ. 41087/05.12.2017 Απόφασης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», και κατά το αρ. 9, §2, στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, διαβίβαση δύναται να πραγματοποιηθεί στις αρμόδιες Διοικητικές, Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές στα πλαίσια εννόμων υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας (Ν.Π.Δ.Δ.). Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται στην «Έγκριτος Group», μέσω της οποίας υλοποιείται η διαδικασία της εγγραφής στους σταθμούς. Η «Έγκριτος Group» τελεί ως εκτελούσα την επεξεργασία (αρ. 4, §8, ΓΚΠΔ). Το Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα (αρ. 28 ΓΚΠΔ) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια της συνεργασίας του με την «Έγκριτος Group».

Το Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ.

Στα πλαίσια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται τα κάτωθι δικαιώματα*:

* τα δικαιώματα ικανοποιούνται υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:

Μπορείτε να υποβάλλεται καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ: